Namida no Shongane, Koiji Naashibi Bushi 7 inch SingleNamida no Shongane, Koiji Naashibi Bushi 7 inch Single  Ref: FSS7233