Buy now with PayPal

TRADITIONAL JAPANESE MUSIC SPECIAL SERIES

Far Side Music | JAPAN traditional |  TRADITIONAL JAPANESE MUSIC SPECIAL SERIES

Traditional Japanese Music Special Series - At First, From Here, Japanese Traditional Music

VARIOUS ARTISTS

Traditional Japanese Music Special Series - At First, From Here, Japanese Traditional Music

Ref: FSD7481


Price: 19.99

Excellent compilation of Japanese traditional music, for beginners and afficionados alike. All the main categories of music: gagaku, shomyo, kyogen, noh, gidayu, nagauta, joruri, kiyomoto, all the main instruments; koto, shakuhachi, shamisen, biwa, kokyu, played by some of the greatest musicians, many national treasures, including seven restored recordings originally released on 78s.

1. Gagaku Entenraku [Taira Chou Zan Raku San Kae] 2. Shomyo- Yon The Kou Shiki 2 Nehan Ni Dan 3. Nobayashi Ran Jo(Ishibashi) 4. Nanatsu Ko Kyogen Kouta 5. Noh- Fune Benkei 6. Gidayuu [Sugawara Denju Shu Narai Kan]doumyouji No Dan 7. Nagauta - Kyouganoko Musumedoujouji 8. Joruri- O Natsu Kasa Butsu Kyou 9. Kiyomoto- Tamaya 10. Tokiwazu, Oimatsu 11. Shinnai Nagashi 12. Shinnai Run Chou 13. Sokyoku -Go Dan Kinuta 14. Jiuta- Gongyou Tera 15. Shakuhachi- Shika No Toone 16. Shakuhachi, Sokyoku, Haru No Umi 17. Hauta -Ume Ni Mo Haru 18. Hauta- Kappo Re 19. Kouta- Hazakura Ya 20. Kokyu -Semi No Kyoku 21. Yamatogaku - Dan Juurou Musume 22. Heikebiwa- Gion Shouja 23. Satsumabiwa- Kawanakajima 24. Chikuzen Biwa - IbaragiTraditional Japanese Music Special Series - Gagaku

VARIOUS ARTISTS

Traditional Japanese Music Special Series - Gagaku

Ref: FSD7482


Price: 19.99

Gagaku, meaning 'elegant music' is the ancient court music of Japan. It is one of the most unique forms of music in the world, influenced by music from India, China and Korea. By the Heian period, gagaku had become popular at court and an integral part of ceremonies. It is the earliest instrumental and orchestral form of music in Japan. The instruments fall under either the percussion, strings or winds categories. Percussion instruments include huge dadaiko drums, gakudaiko, the shoko gong, the kakko (small horizontal drum) and san no tsuzumi (hourglass drum). Stringed instruments are the wagon (6 stringed zither) koto (13 stringed zither) biwa (lute) and wind instruments the hichiriki (double reed woodwind) three flutes, kagurabue, ryuteki and komabue and sho, 17 reed pipes in a cup shaped wind chest.

1. Manzairaku (Hyojo Bugaku) 2. Ranryo Oh (Ichikotsucho Bugaku) 3. Etenraku (Hyojo Nokorigaku Sanben) 4. Jissuiraku (Oshiki-cho Kangen) 5. Keibairaku-no-kyu (Taishiki-cho Kangen) 6. Shukoshi (Sojo Kangen) 7. Senshuraku (Banshiki-cho Kangen) 8. Kimigayo


Traditional Japanese Music Special Series - Shomyo

VARIOUS ARTISTS

Traditional Japanese Music Special Series - Shomyo

Ref: FSD7483


Price: 19.99

Classic recording of Shomyo, Buddhist chanting, from the Shingon sect.

1. Nehan Ni Dan 2. Nehan Nidan Togi Da 3. Nehan San Dan 4. Nehan San Dan Togi Da 5. Nehan Yon Dan 6. Nehan Yon Dan Togi Da 7. Nehan Go Dan Roku Shu Mawari Mukai 8. Nehan Go Dan Togi Da


Traditional Japanese Music Special Series - Yokyoku- Noh Hayashi, Utai, Noh

VARIOUS ARTISTS

Traditional Japanese Music Special Series - Yokyoku- Noh Hayashi, Utai, Noh

Ref: FSD7484


Price: 19.99

Noh is Japan's classic dance drama, a combination of literature, theatre and music. This CD features nohgaku hayashi (music), the instruments of the nohkan (flute) and the kotsuzumi, otsuzumi and taiko drums and yokyoku (singing) which developed from Buddhist chanting.

1. Ranjo (Shakkyo) 2. Kamimai Suiha-no-den (Yoro) 3. Kakeri (Yashima) 4. Ranbyoshi (Dojoji) 5. Shishi (Ojishi) 6. Takasago (Shikai Nami Shizukanite-) 7. Takasago (Tokoroha Takasagono-) 8. Takasago (Takasagoya-) 9. Takasago (Kakedomo-) 10. Takasago (Tokoroha Takasagono-) 11. Nanatsugo 12 -23. Funabenkei (Hosyoryu) (Sonotoki-shizukaha Tachiagari-)


Traditional Japanese Music Special Series - Gidayu

VARIOUS ARTISTS

Traditional Japanese Music Special Series - Gidayu

Ref: FSD7485


Price: 19.99

Gidayu is the music of the bunraku (puppet theatre) founded in Osaka by Gidayu Takemoto (1651-1714) and this is a recording of the bunraku play, Sugawara Denju Tenarai Kagami - Sugawara and the Secrets of Caligraphy.

1. Kikashi Te De De Yuku 2. Yado Ne Tarou Mo Go Mitate 3. Ya Toki Utsure Ba 4. Koshi Koshi Ni Sakidatsu Keigo Ga Oogoe 5. Joushou Kasane Te 6. Terukuni Shihou Wo Uchi Nagame 7. Nagori Ha Tsuki Zu Go Hima]to


Traditional Japanese Music Special Series - Nagauta

VARIOUS ARTISTS

Traditional Japanese Music Special Series - Nagauta

Ref: FSD7486


Price: 19.99

Nagauta is the music most commonly associated with kabuki theatre. As kabuki developed, the dances and music accompaniment became longer, leading to nagauta or 'long song'.

1. Yanone 2. Kyouganoko Musumedoujouji 3. - 10. Echigojishi 11. Kanjin Chou 12. Azuma Hakkei 13. Norifumi Dai Jin 14. O Natsu Kasa Butsu Kyou


Traditional Japanese Music Special Series - Kiyomoto, Tokiwazu, Shinnai

VARIOUS ARTISTS

Traditional Japanese Music Special Series - Kiyomoto, Tokiwazu, Shinnai

Ref: FSD7487


Price: 19.99

Kiyomoto is a shamisen style, half way between lyrical and narrative founded by Kiyomoto Enjudayu around 1815. Tokiwazu is another form of narrative shamisen music, often performed in kabuki. Shinnai was created in the late 18th century, it is usually lively and upbeat.

Tracks 1-10, Kiyomoto- Kairashi, Joruri- Kiyomoto Shizudayu. Tracks 11-18, Kiyomoto Tamaya 19. Oimats20. Shinnai Nagashi 21. Shinnai Rancho


Traditional Japanese Music Special Series - Sokyoku, Jiuta

VARIOUS ARTISTS

Traditional Japanese Music Special Series - Sokyoku, Jiuta

Ref: FSD7488


Price: 19.99

Sokyoku, koto music and jiuta, originally a shamien genre, but latet applied to koto as well. Performers include Tadao Sawai, Keiko Nosaka, Toshiko Yonekawa and Hatsuko Kikuhara.

1. Soukyoku Go Dan Kinuta<tegoto> 2. Sankyoku Gassou Hae Koromo 3. Soukyoku Roku Dan No Shirabe 4. Jiuta Gongyou Tera 5. Soukumiuta Ukifune 6. Jiuta Kuro Kami


Traditional Japanese Music Special Series - Shakuhachi

VARIOUS ARTISTS

Traditional Japanese Music Special Series - Shakuhachi

Ref: FSD7489


Price: 19.99

Performances on the bamboo flute, shakuhachi, by including masters, Goro Yamaguchi, Katsuya Yokoyama, Kifu Mitsuhashi and Hozan Yamamoto.

1. Shika No Tone 2. Sanyasu 3. Haru No Umi 4.Suizen 5. San Hon No Shakuhachi No Tame No Kiji 6. Shakuhachi Nijuusou Kyoku San Ban Tai Dou - dai Ichi Gakushou-dai San Gakushou 7. Shakuhachi Nijuusou Kyoku San Ban Tai Dou - dai Ichi Gakushou-dai San Gakushou 8. Shakuhachi Nijuusou Kyoku San Ban Tai Dou -dai Ichi Gakushou-dai San Gakushou 9. Tori, Kadotsuke, Hachigaeshi


Traditional Japanese Music Special Series - Hauta, Kouta

VARIOUS ARTISTS

Traditional Japanese Music Special Series - Hauta, Kouta

Ref: FSD7490


Price: 19.99

Kouta and hauta are short songs dating back to the Meiji period, and is most commonly associated with geisha.

1. Ume Ni Mo Haru 2. Kiyari Kuzushi 3. Ume Ha Sai Ta Ka 4. Yari Sabi 5. Itako Izushima 6. Sanosa 7. Harusame 8. Fukagawa 9. Yakkosan 10. Shirozake 11. Tsuyuha Obanauta 12. Ariake No 13. Yodo No Kawase 14. Kappo Re 15. Yanagi No Ame([Toujin O Kichi]hairi) 16. Hazakura-ya 17. Iroke Nai To Te 18. Semi No Kyoku(Kokyuu)


Traditional Japanese Music Special Series - Yamatogaku, Biwa

VARIOUS ARTISTS

Traditional Japanese Music Special Series - Yamatogaku, Biwa

Ref: FSD7491


Price: 19.99

Yamatogaku is a style that originally modernized traditional music, that became a tradition itself. Biwa is a lute like instrument that originated in China. Modern biwa mostly comes from southern Japan.

1. Ayame(Dai Wagaku) 2. Dan Juurou Musume(Dai Wagaku) 3. Gion Shouja(Heikebiwa) 4. Kawanakajima(Satsumabiwa) 5. Kyoku Kaki Taira Kurou(Nishiki Biwa) 6. Ibaragi(Chikuzen Biwa) 7. Sumanoura(Satsumabiwa)


Far Side Music | JAPAN traditional |  TRADITIONAL JAPANESE MUSIC SPECIAL SERIES

spacer